Follow us on Facebook
Powered by: Internetsmash

Monday, June 16, 2008

Perlembagaan UMNO

Dr Novandri Hasan Basri

Di bawah adalah senarai lengkap Perlembagaan UMNO untuk dijadikan sumber rujukan kita bersama. Antara yang perlu ditekankan ialah Fasal 3, Fasal 9.12, Fasal 12.10, Fasal 14.6 dan Fasal 15.9.

Fasal 20.10 pula menimbulkan satu persoalan mengenai saudara Ezam iaitu apakah beliau masih lagi ahli UMNO semasa menyertai parti pembangkang? Jika YA, beliau sebenarnya tidak layak untuk diterima di dalam UMNO untuk selama-lamanya.

FASAL 1
NAMA
Pertubuhan ini dikenali dengan nama Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau UMNO (United Malays National Organisation)

FASAL 2
COGANKATA UMNO IALAH:-BERSATU - BERSETIA - BERKHIDMAT

FASAL 3
ASAS DAN TUJUANUMNO adalah sebuah parti politik yang berjuang mendukung cita-cita kebangsaan Melayu demi mengekalkan maruh dan martabat bangsa, agama dan negara.

3.1 - Mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara.

3.2 - Mendukung dan mempertahankan Perlembagaan Negara, Perlembagaan Negeri-negeri dan Raja Berpelembagaan.

3.3 - Menegak, mempertahan dan mengembangkan Islam, agama rasmi negara serta menghormati prinsip kebangsaan beragama.

3.4 - Mempertahankan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial dengan mengamalkan Sistem Pemerintahan Demokrasi Berparlimen serta memajukan ekonomi rakyat Melayu dan Bumiputera khasnya dan rakyat Malaysia amnya.

3.5 - Menjamin kedudukan Bahasa Kebangsaan (Bahasa Melayu) sebagai bahasa rasmi yang tunggal dan Kebudayaan Kebangsaan yang berteraskan Kebudayaan Melayu.

3.6 - Mewujudkan kerjasama antara kaum bagi melahirkan satu bangsa Malaysia yang kuat dan bersatu berasaskan kepada hak-hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Istimewa Orang Melayu dan Bumiputera.


FASAL 4
JENIS AHLI

4.1
Ahli-ahli UMNO adalah dua jenis:

4.1.1
Ahli Biasa
4.1.2
Ahli Bergabung

4.2
Ahli Biasa ialah Warganegara Malaysia yang berbangsa Melayu atau Bumiputera yang berusia 18 tahun keatas.

4.3
Ahli Bergabung ialah sebuah pertubuhan politik yang bersetuju berkerjasama dengan UMNO dan menerima syarat-syarat yang ditetapkan oleh Majlis Tertinggi.

FASAL 5
PENDAFTARAN KEAHLIAN

5.1
Tiap-tiap orang Melayu dan Bumiputera berhak mendaftar diri sebagai ahli UMNO mengikut Perlembagaan dan peraturannya.

5.2
Permohonan mendaftar sebagai ahli biasa hendaklah dikemukaan kepada Jawatankuasa Cawangan yang dikehendaki menerima dan meluluskan permohonan tersebut.

5.3
Borang pendaftaran menjadi ahli hendaklah ditandatangani oleh pemohon dan seorang pencadang dari ahli daripada Cawangan di mana ia memohon menjadi dan hendaklah disertakan dengan bayaran wang pendaftaran dan yuran mengikut Fasal 25.1.

5.4
Jika pemohon tidak didaftar sebagai ahli dalam satu bulan, ia boleh melapor hal ini kepada Jawatankuasa Bahagian dan Jawatankuasa Bahagian mesti mengarah Jawatankuasa Cawangan mendaftar pemohon tersebut sebagai ahli.

5.5
Jika Jawatankuasa Bahagian tidak melaksanakan mengikut Fasal 5.4 atau Jawatankuasa Cawangan masih enggan mematuhi arahan Jawatankuasa Bahagian, pemohon boleh dalam satu bulan, melapor kepada Majlis Tertinggi yang selepas menimbang apa-apa bantahan di bawah Fasal 5.6, jika ada, mengarah Jawatankuasa Cawangan mendaftar pemohon itu sebagai ahli.

5.6
Mana-mana ahli boleh melapor kepada Majlis Tertinggi atas mana-mana pemohon yang difikirkan tidak layak menjadi ahli serta memberi sebab-sebabnya.

5.7
Majlis Tertinggi berhak membuat apa-apa keputusan atas mana-mana permohonan pendaftaran keahlian atau taraf sesuatu pendaftaran itu (termasuk menarik balik pendaftaran) dan keputusan itu adalah muktamad.

5.8
Pertubuhan yang hendak menjadi Ahli Bergabung hendaklah menghantar permohonannya dengan bertulis yang ditandatangani oleh Yang Dipertua dan Setiausaha kepada Setiausaha Agung UMNO.

5.9
Majlis Tertinggi UMNO berkuasa menetapkan borang permohonan wang pendaftaran dan yuran ahli.

FASAL 6
TANGGUNGJAWAB DAN HAK AHLI

6.1
Tiap-tiap ahli mempunyai tanggungjawab seperti berikut:

6.1.1
Memegang teguh dasar parti dan melaksanakan tujuan-tujuannya.
6.1.2
Mendaftar diri sebagai pengundi dan mengundi di setiap pilihan raya, melainkan atas sebab-sebab yang boleh diterima oleh Majlis Tertinggi.
6.1.3
Menghadiri mesyuarat-mesyuarat dan mengambil bahagian dalam kegiatan-kegiatan parti.
6.1.4
Menjalankan kerja-kerja parti dan mematuhi tataetika, perintah-perintah dan disiplin parti.
6.1.5
Menyokong calon-calon parti yang bertanding dalam pilihan raya.
6.1.6
Berkhidmat kepada orang ramai.
6.1.7
Bersedia dan sanggup menentang musuh-musuh negara.

6.2
Tiap-tiap ahli mempunyai hak-hak yang berikut:

6.2.1
Bercakap dan mengemukakan pendapat-pendapat dan mengundi di dalam mesyuarat-mesyuarat parti.
6.2.2
Memilih, dipilih dan dilantik untuk sebarang jawatan di dalam parti.
6.2.3
Mengambil bahagian dalam pilihan raya dan menerima lantikan parti sebagai seorang calon.
6.2.4
Ahli-ahli yang sedang di dalam cadangan atau dipecat tidaklah hilang hak keahlinnya.
6.2.5
Ahli-ahli yang tidak menjadi wakil ke mesyuarat Perwakilan Bahagian atau Perhimpunan Agung boleh dicalonkan dan bertanding di peringkat yang berkenaan sekiranya memenuhi syarat di bawah Fasal 9.5 dan Fasal 15.5.
6.2.6
Ahli-ahli yang tidak hadir di Persidangan Cawangan boleh dicalonkan dan bertanding sebarang jawatan atau sebagai wakil ke Perwakilan Bahagian dengan menyatakan persetujuannya secara bertulis.

6.3
Seseorang ahli itu tidak berhak

6.3.1
Menjadi ahli lebih daripada satu Cawangan.
6.3.2
Mewakilkan hak mengundinya kepada sesiapa jua pun.
6.3.3
Menggunakan haknya di bawah Fasal 6.2 sekiranya ia tidak menjelaskan yuran mengikut peruntukan dalam Perlembagaan.
6.3.4
Menggunakan haknya di bawah Fasal 6.2 jika dilarang di bawah akta Pertubuhan 1966 atau setakat mana ia dikenakan hukuman disiplin di bawah Fasal 20.9 dan 20.10.
6.3.5
Menjadi Pengerusi Tetap, Timbalan Pengerusi Tetap, Pemeriksa Kira-Kira atau Ahli Jawatankauasa lebih daripada satu Cawangan atau Bahagian melainkan dengan kebenaran bertulis daripada Majlis Tertinggi.
6.3.6
Menjadi Ahli Jawatankuasa di peringkat yang sama di mana ia telah dipilih menjadi Pengerusi Tetap, Timbalan Pengerusi Tetap atau Pemeriksa Kira-kira dan sebaliknya.
6.3.7
Mengambil bahagian bercakap, mengundi, memilih dan dipilih dalam Persidangan Cawangan dan Perwakilan Bahagian selain daripada Cawangan dan Bahagian di mana ia menjadi ahli.
6.3.8
Mengambil bahagian bercakap, mengundi, memilih dan dipilih dalam mana-mana Cawangan atau Bahagian baru yang dimasukinya, kiranya ahli telah menggunakan haknya itu dalam Cawangan atau Bahagian asalnya bagi tahun berkenaan.

FASAL 7
SUSUNAN DAN PENTADBIRAN UMNO

7.1
Bentuk susunan parti dan pembahagian kuasa adalah seperti berikut:

7.1.1
PUSAT-Perhimpunan Agung atau waktu ketiadaannya Majlis Tertinggi.
7.1.2
PERHUBUNGAN-Badan Perhubungan Negeri dan Wilayah Persekutuan.
7.1.3
BAHAGIAN-Perwakilan Bahagian atau ketiadaannya Jawatankuasa Bahagian.
7.1.4
CAWANGAN-Persidangan Cawangan atau waktu ketiadaannya Jawatankuasa Cawangan.

FASAL 8

PERHIMPUNAN AGUNG

8.1
Perhimpunan Agung adalah kuasa tertinggi parti dan perjalanan parti adalah berasaskan kepada kuasa dan perintahnya tertakluk kepada Perlembagaan dan juga Peraturan UMNO.

8.2
Perhimpunan Agung Tahunan hendaklah diadakan sekali dalam setahun pada bila-bila masa yang ditetapkan oleh Majlis Tertinggi dengan syarat tidak lewat daripada 18 bulan dari tarikh Perhimpunan Agung yang lalu.

8.3
Tugas-tugas Perhimpunan Agung Tahunan ialah:

8.3.1
Menentukan dasar-dasar parti.
8.3.2
Mengkaji kerja-kerja Majlis Tertinggi.
8.3.3
Tertakluk kepada Fasal 9.3 memilih Ahli-ahli Majlis Tertinggi.
8.3.4
Memilih Pengerusi Tetap, Timbalan Pengerusi Tetap dan melantik Juruaudit untuk tempoh Majlis Tertinggi.

8.4
Perhimpunan Agung Tahunan hendaklah terdiri daripada:-

8.4.1
Pengerusi Tetap dan Timbalan Pengerusi Tetap.
8.4.2
Ahli-ahli Majlis Tertinggi.
8.4.3
Wakil yang dipilih oleh Perwakilan Tahunan Bahagian sebanyak seorang wakil bagi tiap-tiap lima ratus orang ahli yang telah menjelaskan yuran dengan syarat bilangan wakil-wakil itu tdak lebih daripada tujuh orang dari satu Bahagian termasuk Bahagian yang Jawatankuasanya sedang digantung jika Bahagian itu boleh mengadakan Perwakilan Bahagian dengan sempurna.
8.4.4
Ketua, Timbalan Ketua, Naib Ketua, Ketua Pergerakan Pemuda, Ketua Pergerakan Wanita dan Ketua Pergerakan Puteri Bahagian yang telah mengadakan Perwakilan Bahagiannya dan telah menjelaskan yuran mengikut peruntukan dalam Perlembagaan. Mereka di atas yang menjadi Ahli Majlis Tertinggi berhak melantik gantinya yang terdiri daripada Pengerusi Tetap atau Ahli Jawatankuasa Bahagian.
8.4.5
Tidak lebih daripada sepuluh orang wakil Pergerakan Pemuda, sepuluh orang wakil Pergerakan Wanita dan sepuluh orang wakil Pergerakan Puteri yang dipilih oleh Perhimpunan Agung Pergerakan masing-masing.

8.5
Perhimpunan Agung Khas hendaklah diadakan apabila dikehendaki oleh salah satu daripada tiga permintaan yang berikut:

8.5.1
Dengan kehendak Presiden.
8.5.2
Dengan permintaan bertulis dari pada dua pertiga Ahli-ahli Majlis Tertinggi.
8.5.3
Dengan permintaan bertulis oleh sekurang-kurangnya satu perdua daripada jumlah semua Bahagian itu telah mengadakan mesyuarat Perwakilan Khas atas masalah yang sama.

8.6
Mengikut Fasal 8.5.3 di atas Setiausaha Agung hendaklah memanggil Perhimpunan Agung Khas itu. Jika Setiausaha Agung tidak berbuat demikian dalam tempoh empat belas hari selepas tarikh permohonan daripada Bahagian yang terakhir itu diterima maka Perhimpunan Agung Khas itu hendaklah dipanggil oleh Pengerusi Tetap atau Timbalannya dan jika Pengerusi Tetap dan Timbalannya tidak berbuat demikian dalam tempoh dua puluh lapan hari daripada tarikh permohonan asal diterima maka Bahagian-bahagian yang memohon diadakan Perhimpunan Agung Khas itu boleh memanggil Perhimpunan Agung Khas tersebut dengan syarat semua ahli Perwakilan dijemput hadir melalui bahagian.

FASAL 9
MAJLIS TERTINGGI

9.1
Majlis Tertinggi adalah menjadi badan yang menjalankan pentadbiran hal-ehwal UMNO di bawah kekuasaan dan perintah Perhimpunan Agung dan Majlis Tertinggi adalah berkuasa menjalankan sebarang langkah bagi pihak Perhimpunan Agung pada masa ketiadaannya tetapi segala langkahnya itu hendaklah dimaklumkan kepada Perhimpunan Agung.

9.2
Majlis Tertinggi hendaklah terdiri daripada:

9.2.1
Presiden.
9.2.2
Timbalan Presiden.
9.2.3
Enam orang Naib Presiden termasuk Ketua Pergerakan Pemuda, Wanita dan Puteri.
9.2.4
Setiausaha Agung.
9.2.5
Bendahari.
9.2.6
Ketua Penerangan.
9.2.7
Tidak lebih daripada dua puluh lima orang yang dipilih oleh Perhimpunan Agung.
9.2.8
Tidak lebih daripada dua belas orang yang dilantik oleh Presiden termasuk sekurang-kurangnya seorang dari Pergerakan Pemuda, seorang dari Pergerakan Wanita dan seorang dari Pergerakan Puteri

9.3
Presiden, Timbalan Presiden, tiga orang Naib Presiden dan dua puluh lima orang Ahli Majlis Tertinggi yang dipilih oleh Perhimpunan Agung tiap-tiap 3 tahun sekali.

9.4
Ketua dan Naib Ketua Pemuda, Ketua dan Naib Ketua Wanita, Ketua dan Naib Ketua Puteri hendaklah dipilih oleh Perhimpunan Agung tiap-tiap 3 tahun sekali. Ketua Pemuda, Ketua Wanita dan Ketua Pergerakan Puteri mempunyai hak-hak dan kuasa-kuasa Naib Presiden.

9.5
Calon-calon yang bertanding untuk memegang jawatan Majlis Tertinggi hendaklah dinamakan oleh sekurang-kurangnya:

a) Presiden - 30%
b) Timbalan Presiden - 20%
c) Naib Presiden - 10%
d) Ahli-ahli Majlis Tertinggi - 5%daripada jumlah bahagian yang sah mengikut Fasal 14.5.4

9.6
Setiausaha Agung, Bendahari dan Ketua Penerangan dilantik oleh Presiden dan memegang jawatan mereka selama tempoh Majlis Tertinggi kecuali mereka berhenti atau diberhentikan

9.7
Pegawai-pegawai UMNO ialah:

9.7.1
Presiden
9.7.2
Timbalan Presiden
9.7.3
Enam (6) orang Naib Presiden
9.7.4
Setiausaha Agung
9.7.5
Bendahari
9.7.6
Ketua Penerangan

9.8 Tugas-tugas pegawai dalam Majlis Tertinggi:

9.8.1 - Presiden
9.8.1.1
Menjadi pemimpin utama dan bertanggungjawab menjaga kesempurnaan perjalanan parti.
9.8.1.2
Melantik Setiausaha Agung, Bendahari dan Ketua Penerangan dan Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Perhubungan Negeri Wilayah Persekutuan.
9.8.1.3
Memanggil dan mempengerusikan sidang Majlis Tertinggi.
9.8.1.4
Melantik tidak lebih daripada dua belas orang Ahli Majlis Tertinggi mengikut Fasal 9.2.8.
9.8.2 - Timbalan Presiden
9.8.2.1
Membantu tugas-tugas Presiden.
9.8.2.2
Mempengerusikan sidang-sidang Majlis Tertinggi semasa ketiadaan Presiden.

9.8.3 - Naib-Naib Presiden
9.8.3.1
Membantu tugas-tugas Presiden.
9.8.3.2
Mempengerusikan sidang-sidang Majlis Tertinggi apabila Presiden dan Timbalan Presiden tidak hadir.

9.8.4 - Setiausaha Agung
9.8.4.1
Bertanggungjawab kepada Presiden.
9.8.4.2
Bertanggungjawab atas kesempurnaan sidang-sidang Majlis Tertinggi dan Perhimpunan Agung.
9.8.4.3
Menyediakan Penyata Tahunan yang menerangkan perkerjaan dan kemajuan parti dalam masa setahun kepada Majlis Tertinggi.

9.8.5 - Bendahari
9.8.5.1
Bertanggungjawab atas kesempurnaan perjalanan kewangan Ibu Pejabat.
9.8.5.2
Menyediakan Penyata Kira-Kira Kewangan untuk diperiksa oleh Pemeriksa Kira-Kira yang dilantik oleh Perhimpunan Agung.
9.8.5.3
Menyediakan anggaran pendapatan dan perbelanjaan tahunan kepada Majlis Tertinggi.
9.8.5.4
Membentangkan Penyata dan butir kira-kira yang diperiksa dan disahkan oleh Pemeriksa Kira-Kira kepada Majlis Tertinggi.
9.8.5.5
Memaklumkan kepada Majlis Tertinggi kedudukan harta benda milik UMNO dan Pemegang Amanah sekurang-kurangnya sekali setahun.

9.8.6 - Ketua Pergerakan Pemuda, Ketua Pergerakan Wanita dan Ketua Pergerakan Puteri:
9.8.6.1
Tugas-tugas Ketua Pergerakan Pemuda, Wanita dan Puteri ditetapkan oleh peraturannya masing-masing selain daripada tugasnya mengikut Fasal 9.8.3.

9.8.7 - Ketua Penerangan
9.8.7.1
Bertanggungjawab atas kesempurnaan kegiatan penerangan dan melaporkannya kepada Majlis Tertinggi
9.8.7.2
Mentadbir Jabatan Penerangan di Ibu Pejabat dan menyusun kerja pegawai-pegawai di dalam Jabatan itu

9.9 - Jika Presiden berhenti maka Timbalan Presiden hendaklah memangku jawatan itu sehingga diadakan Perhimpunan Agung untuk memilih Presiden baru mengikut Fasal 9.3 dan ia mempunyai kuatkuasa mengikut Fasal 9.8.1.

9.10 - Jika Pemangku Presiden berhenti, Majlis Tertinggi hendaklah memilih salah seorang daripada Naib Presiden memangku jawatan itu sehingga diadakan Perhimpunan Agung memilih Presiden baru mengikut Fasal 9.3 dan ia mempunyai kuatkuasa mengikut Fasal 9.8.1.

9.11 - Jika semua Ahli Majlis Tertinggi berhenti serentak maka Pengerusi Tetap atau Timbalannya hendaklah dalam tempoh tidak lebih daripada enam puluh hari mengadakan Perhimpunan Agung Khas bagi menubuhkan semula Majlis Tertinggi dan Perhimpunan Agung itu hendaklah menetapkan tempoh perkhidmatan Majlis Tertinggi yang baru ditubuhkan itu
..

9.12 - Jawatan Ahli-ahli Majlis Tertinggi termasuk Presiden dan Timbalan Presiden boleh dilucutkan atau Majlis Tertinggi dibubarkan oleh Perhimpunan Agung Khas dengan undian tidak kurang daripada dua pertiga daripada jumlah bilangan ahli yang berhak hadir.

9.13
Majlis Tertinggi hendaklah bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam masa dua bulan, atau

9.13.1
Pada bila-bila masa yang dikehendaki oleh Presiden atau
9.13.2
Dengan permintaan bertulis oleh satu pertiga daripada Ahli-ahli Majlis Tertinggi.

9.14
Jika Setiusaha Agung tidak memanggil mesyuarat mengikut Fasal 9.13.2 dalam tempoh empat belas hari daripada tarikh permohonan itu dibuat maka ahli-ahli yang memohon boleh memanggil mesyuarat itu dengan syarat semua Ahli Majlis Tertinggi dijemput hadir.

9.15
Satu Perdua daripada bilangan Ahli Majlis Tertinggi adalah menjadi cukup bilang bagi menjalankan mesyuarat.

FASAL 10
TANGGUNGJAWAB MAJLIS TERTINGGI

10.1
Menjalankan sebarang usaha bersama dengan kumpulan-kumpulan lain atas hal-hal politik atau lain-lain yang sesuai dengan tujuan-tujuan UMNO.

10.2
Menerima wang yuran tahunan yang dibayar melalui Cawangan dan Bahagian-bahagian yang dibuat mengikut Fasal 25.2 dan Fasal 26.1 dan menentukan tarikh pembayaran yuran mengikut Fasal 25.2 dan 25.3.

10.3
Memilih calon-calon bagi Pilihan Raya Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri setelah berunding dengan Badan Perhubungan bagi Negeri yang berkenaan dan Jawatankuasa Bahagian mengikut peraturan yang dibuat oleh Majlis Tertinggi.

10.4
Menunaikan segala syarat-syarat yang dikehendaki oleh Akta Pertubuhan 1966.

10.5
Membentangkan kepada Perhimpunan Agung suatu Penyata Tahunan dan Penyata Kira-Kira Tahunannya yang telah diperiksa dan disahkan oleh Pemeriksa Kira-kira.

10.6
Menghantar kepada Bahagian Penyata Tahunan berserta dengan Penyata Kira-Kira sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum tarikh Perhimpunan Agung.

10.7
Menentukan taraf pendaftaran seseorang ahli (mengikut Fasal 5.7), menggantung atau melucutkan keahlian seseorang ahli.

10.8
Tertakluk kepada kelulusan Pendaftar Pertubuhan, menubuhkan Badan Perhubungan, Bahagian dan Cawangan-cawangan dan menentukan perjalanannya dan boleh menggantung atau membubarkan Badan Perhubungan, Bahagian, Cawangan itu dan/atau Jawatankuasa masing-masing serta menentukan penubuhan semula dan/atau pemilihan Jawatankuasa yang digantung atau dibubarkan itu.

10.9
Dengan persetujuan dua pertiga daripada bilangan Ahli Majlis Tertinggi, berhak menolak semua sekali Ahli Perwakilan Bahagian yang menghadiri Perhimpunan Agung yang didapati pungutan yuran tidak mengikut Fasal 25.1 dan 25.2.

10.10
Melucutkan jawatan mana-mana Ahli Badan Perhubungan, Jawatankuasa Bahagian dan Cawangan atas apa-apa sebab sekali pun.

10.11
Melantik seorang Pegawai Awam.

10.12
Menentukan perbelanjaan, menamakan mereka yang ditauliahkan menandatangani cek dan menetapkan tempat menyimpan wang.

10.13
Melantik Pemegang Amanah dan memberhentikannya pada bila-bila masa jua pun.

10.14
Menetapkan tarikh Perwakilan Bahagian dan dengan tidak menghiraukan Fasal 15.3, berkuasa menentukan mana-mana satu di antara Perwakilan Bahagian-bahagian yang diadakan itu bagi memilih Jawatankuasanya.

10.15
Membuat peraturan bagi menubuhkan Jawatankuasa Pemilihan serta Peraturan untuk melaksana, mengawal dan menyelia pemilihan jawatan-jawatan di semua peringkat dan menubuhkan Jawatankuasa Kecil yang lain.

10.16
Mengambil sebarang langkah selain daripada perkara-perkara yang tersebut di atas bagi kesempurnaan perjalanan parti.

10.17
Majlis Tertinggi berhak menangguhkan pemilihan di peringkat Majlis Tertinggi, Bahagian dan Cawangan. Penangguhan ini tidak boleh lebih daripada 18 bulan dari tarikh pemilihan yang sepatutnya ia diadakan.

FASAL 11

PEJABAT SETIAUSAHA AGUNGPejabat Setiausaha Agung adalah menjadi Pejabat Berdaftar, iaitu di Tingkat 38, Menara Dato' Onn, Kompleks UMNO, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur atau dimana-mana tempat yang ditentukan oleh Majlis Tertinggi dan diluluskan oleh Pendaftar Pertubuhan.
FASAL 12
BADAN PERHUBUNGAN

12.1
Badan Perhubungan boleh ditubuhkan oleh Majlis Tertinggi di tiap-tiap Negeri dan Wilayah Persekutuan.

12.2
Badan Perhubungan terdiri daripada:

12.2.1
Pengerusi.
12.2.2
Timbalan Pengerusi.
12.2.3
Setiausaha.
12.2.4
Bendahari.
12.2.5
Ketua Penerangan.
12.2.6
Ketua-ketua Bahagian.
12.2.7
2 orang wakil Pergerakan Pemuda Negeri, 2 orang wakil Pergerakan Wanita dan 2 orang wakil Pergerakan Puteri bagi tiap-tiap Negeri dan Wilayah Persekutuan yang dilantik oleh Ketua Pergerakan masing-masing.

12.3
Setiausaha, Bendahari dan Ketua Penerangan dilantik oleh Pengerusi dan akan memegang jawatan mereka selama tempoh Majlis Tertinggi kecuali mereka berhenti atau diberhentikan oleh Pengerusi.

12.4
Timbalan Ketua Bahagian berhak mengambil tempat Ketua Bahagian di Mesyuarat Jawatankuasa Badan Perhubungan jika Ketua Bahagian tidak dapat hadir.

12.5
Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan hendaklah dilantik oleh Presiden yang mereka memegang jawatan masing-masing selama tempoh Majlis Tertinggi tetapi boleh berhenti atau diberhentikan oleh Presiden pada bila-bila masa.

12.6
Wakil Majlis Tertinggi boleh hadir dan mengambil bahagian dalam sebarang mesyuarat Badan Perhubungan tetapi tidak boleh mengundi.

12.7
Badan Perhubungan hendaklah bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam masa dua bulan, atau

12.7.1
Pada bila-bila masa dikehendaki oleh Pengerusi atau
12.7.2
Dengan permintaan bertulis daripada satu pertiga daripada bilangan ahli-ahlinya.

12.8
Jika Setiausaha tidak memanggil mesyuarat mengikut Fasal 12.7.2 selepas 14 hari daripada tarikh permohonan itu diterima maka ahli-ahli yang memohon itu boleh mengadakan mesyuarat itu dengan syarat semua ahli hendaklah dijemput hadir.

12.9
Satu perdua daripada bilangan Ahli Badan Perhubungan adalah menjadi cukup bilang menjalankan mesyuaratnya.

12.10
Badan Perhubungan hendaklah mengadakan konvensyen di peringkat Negeri dan Wilayah Persekutuan sekurang-kurangnya sekali setahun mengandungi wakil-wakil daripada Bahagian-bahagian. Majlis Tertinggi berkuasa menentukan syarat-syarat dan lain-lain perkara berhubung dengan Konvensyen itu.


12.11
Di dalam tiap-tiap Mesyuarat Badan Perhubungan jika Pengerusi dan Timbalannya tidak hadir maka salah seorang daripada ahli yang hadir itu boleh dipilih menjadi Pengerusi.

12.12
Tugas-tugas Pegawai Badan Perhubungan:

12.12.1 - Pengerusi.

12.12.1.1
Melantik Setiausaha, Ketua Penerangan dan Bendahari.
12.12.1.2
Memanggil dan mempengerusikan Mesyuarat Badan Perhubungan.
12.12.1.3
Bertanggungjawab atas semua anggota Pejabat Badan Perhubungan.

12.12.2 - Timbalan Pengerusi.

12.12.2.1
Membantu tugas-tugas Pengerusi.
12.12.2.2
Mempengerusikan Mesyuarat Badan Perhubungan apabila Pengerusi tidak hadir.

12.12.3 - Setiausaha.

12.12.3.1
Bertanggungjawab secara langsung kepada Pengerusi.
12.12.3.2
Bertanggungjawab atas kesempurnaan mesyuarat-mesyuarat dan Pejabat Perhubungan.
12.12.3.3
Memanggil Mesyuarat mengikut Fasal 12.7.

12.12.4 - Bendahari.

12.12.4.1
Bertanggungjawab atas kesempurnaan perjalanan kewangan.
12.12.4.2
Membentangkan laporan kewangan kepada Badan Perhubungan.
12.12.4.3
Memaklumkan kepada Badan Perhubungan kedudukan harta benda milik UMNO dan Pemegang Amanah sekurang-sekurangnya sekali setahun.

12.12.5 - Ketua Penerangan.

12.12.5.1
Bertanggungjawab atas penerangan dan penyiaran.
12.12.5.2
Melaporkan kepada Badan Perhubungan atas kerja-kerja penerangan di peringkat Negeri.

12.13
Tanggungan, kuasa dan kewajipan Badan Perhubungan ialah:

12.13.1
Mengatur dan menyelaraskan perjalanan Bahagian-bahagian sesebuah Negeri dan Wilayah Persekutuan.
12.13.2
Memilih ahli-ahli bagi mewakili parti di dalam sebarang kumpulan atau Lembaga di Peringkat Negeri dan Wilayah Persekutuan.
12.13.3
Menentukan perbelanjaan, menamakan mereka yang ditauliahkan menandatangani cek dan menetapkan tempat menyimpan wang.
12.13.4
Melantik Pemegang Amanah dan memberhentikan pada bila-bila masa pun.
12.13.5
Menunaikan segala syarat yang dikehendaki oleh Akta Pertubuhan 1966.
12.13.6
Menyelesaikan sebarang masalah yang berbangkit di dalam Bahagian dan Cawangan dengan kehendak Majlis Tertinggi.
12.13.7
Membentangkan Penyata Tahunan serta Penyata Kira-kira wang tahunannya yang telah diperiksa dan di sahkan oleh Pemeriksa Kira-kira pada Majlis Tertinggi.

FASAL 13
PEJABAT SETIAUSAHA BADAN PERHUBUNGANPejabat Setiausaha Badan Perhubungan itu hendaklah ditempatkan di pusat pentadbiran UMNO Negeri itu atau di mana-mana juga tempat yang ditentukan oleh Badan Perhubungan Negeri dan diluluskan oleh Pendaftar Pertubuhan.

FASAL 14
BAHAGIAN

14.1
Majlis Tertinggi berkuasa menubuhkan sebuah Bahagian di setiap kawasan Pilihan Raya Dewan Rakyat.

14.2
Tertakluk kepada Perlembagaan dan Peraturan Persidangan UMNO, perjalanan Bahagian adalah berasakan pada kuasa dan perintah Perwakilan Bahagian.

14.3
Perwakilan Bahagian hendaklah diadakan sekali setahun tidak kurang daripada 60 hari sebelum tarikh diadakan Perhimpunan Agung. Kelonggaran boleh diberikan oleh Majlis Tertinggi tertakluk kepada Fasal 10.14.

14.4
Perwakilan Bahagian hendaklah terdiri daripada:

14.4.1
Pengerusi Tetap dan Timbalan Pengerusi Tetap.
14.4.2
Ahli-ahli Jawatankuasa Bahagian.
14.4.3
Ketua Cawangan yang Cawangannya telah mengadakan persidangan dan telah menjelaskan yuran kepada Bahagian bagi tahun berkenaan. Ketua Cawangan yang menjadi Ahli Jawatankuasa Bahagian berhak melantik gantinya yang terdiri daripada Pengerusi Tetap, Timbalan Pengerusi Tetap atau Ahli Jawatankuasa Cawangan.
14.4.4
Wakil-wakil yang dilantik oleh Persidangan Cawangan sebanyak seorang wakil bagi tiap-tiap lima puluh orang ahli yang telah menjelaskan yurannya mengikut Fasal 25.1 dan 25.2, tetapi jumlah Ahli Perwakilan itu tidak lebih daripada lima orang dari satu Cawangan.
14.4.5
Cawangan-cawangan yang dicadangkan oleh Bahagian untuk digantung atau dibubarkan dan Jawatankuasa Cawangan yang telah digantung oleh Majlis Tertinggi boleh menghantar wakil jika Cawangan itu dapat mengadakan Persidangan dengan sempurna.
14.4.6
Tidak lebih daripada sepuluh (10) orang wakil Pergerakan Pemuda, sepuluh (10) orang wakil Pergerakan Wanita dan (10) orang wakil Pergerakan Puteri yang dipilih oleh Perwakilan Bahagiannya masing-masing.

14.5
Tugas-tugas Perwakilan Bahagian ialah:

14.5.1
Memilih Ahli-ahli Jawatankuasa Bahagian tertakluk kepada Fasal 15.3.
14.5.2
Memilih wakil-wakil Bahagian ke Perhimpunan Agung. Wakil-wakil yang tidak dipilih dalam Perwakilan Bahagian atau sebarang pertukaran selepas itu tidak sah. Mana-mana wakil yang tidak dapat hadir tidak boleh melantik gantinya.
14.5.3
Membincangkan dasar-dasar parti untuk dikemukakan dalam Perhimpunan Agung.
14.5.4
Mencadangkan calon-calon untuk bertanding menjadi Ahli Majlis Tertinggi.

14.5.5
Memilih Pengerusi Tetap, Timbalan Pengerusi Tetap dan 2 orang Pemeriksa Kira-kira mengikut Fasal 28.2.

14.6 - Perwakilan Khas Bahagian hendaklah diadakan apabila dikehendaki oleh salah satu daripada permintaan berikut:

14.6.1 - Dengan permintaan bertulis daripada sekurang-kurangnya dua pertiga daripada Ahli-ahli Jawatankuasa Bahagian.
14.6.2 - Dengan permintaan bertulis oleh sekurang-kurangnya satu perdua daripada jumlah semua Cawangan dengan syarat Cawangan-cawangan itu telah mengadakan Persidangan Khasnya atas masalah yang sama.
14.6.3 - Dengan kehendak Majlis Tertinggi.

14.7
Setiausaha Bahagian hendaklah memanggil Perwakilan Khas Bahagian itu. Jika Setiausaha Bahagian tidak berbuat demikian dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh permohonan cawangan yang terakhir itu diterima maka Perwakilan Khas Bahagian itu hendaklah dipanggil oleh Majlis Tertinggi.

14.8
Perwakilan khas bahagian itu hendaklah diadakan mengikut kaedah Perwakilan Bahagian dan ahli-ahli yang hadir dalam Perwakilan Bahagian bagi tahun yang baru lalu sahaja boleh hadir kecuali jika Persidangan Khas Cawangan itu menggantikannya dengan ahli yang lain.

FASAL 15
JAWATANKUASA BAHAGIAN

15.1
Jawatankuasa Bahagian hendaklah terdiri daripada:

15.1.1
Ketua.
15.1.2
Timbalan Ketua.
15.1.3
Empat orang Naib Ketua termasuk Ketua Pergerakan Pemuda, Wanita dan Puteri
15.1.4
Setiausaha.
15.1.5
Bendahari.
15.1.6
Ketua Penerangan.
15.1.7
Tidak lebih daripada dua puluh (20) orang yang dipilih oleh Perwakilan Bahagian.
15.1.8
Tidak lebih daripada tujuh (7) orang yang dilantik oleh Ketua termasuk sekurang-kurang seorang dari Pergerakan Pemuda, seorang dari Pergerakan Wanita dan seseorang dari Pergerakan Puteri.

15.2
Ahli Dewan Rakyat dan Ahli Dewan Undangan Negeri bagi Bahagian tersebut yang bukan dipilih atau dilantik mengikut Fasal 15.1 berhak menghadiri tiap-tiap mesyuarat Jawatankuasa Bahagian sebagai ahli tetapi tidak boleh mengundi.

15.3
Ketua, Timbalan Ketua, Naib Ketua, Ketua dan Naib Ketua Pergerakan Pemuda, Ketua dan Naib Ketua Pergerakan Wanita dan Ketua dan Naib Ketua Pergerakan Puteri dan Ahli-ahli Jawatankuasa mengikut Fasal 15.1.7, hendaklah dipilih tiap-tiap tiga tahun sekali. Walau bagaimanapun Majlis Tertinggi boleh menangguhkan pemilihan bagi suatu tempoh yang tidak lebih daripada 18 bulan daripada tarikh pemilihan yang sepatutnya diadakan mengikut Fasal 10.17.

15.4
Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan dan ahli yang dilantik oleh Ketua Bahagian akan memegang jawatan mereka selama tempoh Jawatankuasa Bahagian yang berkenaan kecuali mereka berhenti atau diberhentikan oleh Ketua Bahagian.

15.5
Calon-calon yang bertanding untuk memegang jawatan dalam Jawatankuasa Bahagian hendaklah dinamakan oleh sekurang-kurangnya:

a) Ketua - 20%
b) Timbalan Ketua - 15%
c) Naib - 10%
d) Ahli Jawatankuasa - 2 Cawangan daripada jumlah Cawangan yang sah dalam Bahagian mengikut Fasal 17.5.7 kecuali apabila mana-mana Bahagian di mana Cawangannya melebihi 150 Cawangan mencukupilah seorang calon itu mendapat sokongan sekurang-kurangnya 30 Cawangan bagi Ketua dan 20 Cawangan bagi Timbalan Ketua 10 Cawangan bagi Naib Ketua

15.6
Jawatan Ahli-ahli Jawatankuasa Bahagian tidak menjadi kosong disebabkan seseorang ahli itu dilantik menjadi pegawai mengikut Fasal 15.4.

15.7
Jika Ketua Bahagian berhenti atau diberhentikan maka Timbalan Ketua akan memangku jawatan itu dan jika Pemangku Ketua berhenti atau diberhentikan maka Jawatankuasa bolehlah melantik salah seorang daripada Naib Ketua memangku jawatan itu atau melantik salah seorang Ahli Jawatankuasa jika ketiadaan Naib Ketua untuk memangku Jawatan itu sehingga diadakan Perwakilan Bahagian mengikut Fasal 15.3.

15.8
Jika semua Ahli-ahli Jawatankuasa Bahagian berhenti serentak maka Majlis Tertinggi akan mengadakan Perwakilan Khas Bahagian untuk menubuhkan semula Jawatankuasa Bahagian itu dan menentukan tempoh perkhidmatannya.

15.9 - Jawatankuasa Bahagian hendaklah bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh dua bulan atau.

15.9.1 - Pada bila-bila masa lain yang dikehendaki oleh Ketua atau
15.9.2 - Dengan permintaan bertulis oleh satu pertiga (1/3) daripada Ahli-ahli Jawatankuasa

15.10
Jika Setiausaha Bahagian tidak memanggil mesyuarat mengikut Fasal 15.9.2 dalam tempoh tujuh hari daripada tarikh permohonan itu dibuat, maka ahli-ahli yang memohon boleh memanggil mesyuarat itu dengan syarat semua Ahli Jawatankuasa Bahagian dijemput hadir.

15.11
Satu perdua daripada Ahli-ahli Jawatankuasa adalah menjadi cukup bilang bagi menjalankan mesyuarat.

15.12
Tugas-tugas Pegawai dan Jawatankuasa Bahagian:

15.12.1 - Ketua Bahagian.

15.12.1.1
Bertanggungjawab atas kesempurnaan perjalanan Bahagian dan Cawangan di dalam Bahagian.
15.12.1.2
Bertanggungjawab atas semua pegawai dan anggota pejabat Bahagian.
15.12.1.3
Memanggil dan mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Bahagian.
15.12.1.4
Melantik Setiausaha, Bendahari dan Ketua Penerangan dan bertanggungjawab atas kesempurnaan tugas mereka.
15.12.1.5
Melantik 7 orang Ahli Jawatankuasa Bahagian.

15.12.2 - Timbalan Ketua.

15.12.2.1
Membantu tugas-tugas Ketua Bahagian.
15.12.2.2
Mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Bahagian apabila Ketua Bahagian tidak hadir.

15.12.3 - Naib Ketua.

15.12.3.1
Membantu tugas-tugas Ketua Bahagian.
15.12.3.2
Mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Bahagian apabila Ketua dan Timbalannya tidak hadir.

15.12.4 - Setiausaha.

15.12.4.1
Bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua Bahagian.
15.12.4.2
Bertanggungjawab atas kesempurnaan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Bahagian dan Perwakilan Bahagian.
15.12.4.3
Menyediakan Penyata Tahunan UMNO Bahagian.

15.12.5 - Bendahari.

15.12.5.1
Bertanggungjawab atas kesempurnaan perjalanan kewangan Bahagian itu.
15.12.5.2
Menyediakan dan membentangkan Penyata Kewangan Tahunan yang disahkan oleh Pemeriksa Kira-kira kepada Jawatankuasa Bahagian.
15.12.5.3
Memaklumkan kepada Jawatankuasa Bahagian kedudukan harta benda milik UMNO Bahagian dan pemegang Amanah sekurang-kurangnya sekali setahun.

15.12.6 - Ketua Penerangan.

15.12.6.1
Menjalankan tugas penerangan di peringkat Bahagian dan
15.12.6.2
Melaporkan kepada Bahagian akan tugas-tugas tersebut.

15.12.7
Ketua Pergerakan Pemuda, Wanita dan Puteri:

15.12.7.1
Tugas-tugas Ketua Pergerakan Pemuda, Wanita dan Puteri adalah seperti yang telah ditetapkan oleh Peraturan-peraturannya.

15.13
Tanggungan, kuasa dan kewajipan Jawatankuasa Bahagian ialah:-

15.13.1
Mencadangkan calon-calon pilihan raya, wakil-wakil parti bagi menganggotai Majlis Bandar Raya, Perbandaran, Bandaran Tempatan dan Daerah.
15.13.2
Mengawasi perjalanan dan menyelesaikan masalah Cawangan.
15.13.3
Membentangkan Penyata Tahunan serta Penyata Kira-kira yang telah disahkan oleh Pemeriksa Kira-kira kepada Perwakilan Bahagian.
15.13.4
Hendaklah menerima wang yuran tahunan yang dibayar oleh Cawangan-cawangan
15.13.5
Menghantar kepada Setiausaha Agung, Penyata Tahunan Bahagian dan Penyata Kira-kira yang telah dibentangkan dalam Perwakilan Bahagian.
15.13.6
Menetapkan tarikh Persidangan Cawangan setelah berunding dengan Jawatankuasa Cawangan.
15.13.7
Menunaikan segala syarat yang dikehendaki oleh Akta Pertubuhan 1966.
15.13.8
Dengan persetujuan dua pertiga daripada Ahli Jawatankuasa Bahagian, berhak menolak semua sekali Ahli Perwakilan Cawangan yang didapati membayar yuran ahli-ahlinya tidak mengikut kehendak Fasal 25.1 dan 25.2.
15.13.9
Berkerjasama dengan Majlis Tertinggi dan Cawangan bagi menyediakan senarai ahli-ahli yang berhak mengambil bahagian dalam Persidangan Cawangan.
15.13.10
Menentukan perbelanjaan, menamakan mereka yang ditauliahkan menandatangani cek dan menetap tempat menyimpan wang.
15.13.11
Melantik Pemegang Amanah dan memberhentikannya pada bila-bila jua masa pun.

FASAL 16
PEJABAT SETIAUSAHA BAHAGIANPejabat Setiausaha Bahagian itu bolehlah ditempatkan dimana-mana jua tempat yang ditentukan oleh Jawatankuasa Bahagian itu dan diluluskan oleh Pendaftar Pertubuhan.
FASAL 17
CAWANGAN

17.1
Majlis Tertinggi berkuasa menubuh, menggantung dan membubarkan Cawangan setelah terlebih dahulu berunding dan merujuk kepada Jawatankuasa Bahagian berkenaan.

17.2
Tertakluk kepada Perlembagaan dan Peraturan Persidangan UMNO, perjalanan Cawangan adalah berasakan kepada kuasa dan perintah Persidangan Cawangan.

17.3
Tertakluk kepada Fasal 15.13.6 Persidangan Cawangan hendaklah diadakan setahun sekali tetapi tidak lewat daripada empat belas hari sebelum tarikh diadakan Perwakilan Bahagian.

17.4
Persidangan Cawangan hendaklah terdiri daripada:

17.4.1
Pengerusi Tetap dan Timbalan Pengerusi Tetap.
17.4.2
Ahli-ahli Jawatankuasa Cawangan.
17.4.3
Ahli-ahli UMNO yang telah menjelaskan yuran tahunannya mengikut Fasal 25.1 dan 25.2 Perlembagaan UMNO.

17.5
Tugas-tugas Persidangan Cawangan ialah:

17.5.1
Membincangkan dasar parti untuk dikemukakan kepada mesyuarat Perwakilan Bahagian.
17.5.2
Mengkaji kerja-kerja yang telah dibuat oleh Jawatankuasa Cawangan.
17.5.3
Mengadakan rancangan-rancangan kerja untuk faedah rakyat.
17.5.4
Memilih Ahli-ahli Jawatankuasa tertakluk kepada Fasal 18.2.
17.5.5
Memilih Pengerusi Tetap, Timbalan Pengerusi Tetap dan dua orang Pemeriksa Kira-Kira mengikut Fasal 28.2.
17.5.6
Memilih wakil-wakil ke Perwakilan Bahagian. Wakil-wakil yang tidak dipilih di dalam Persidangan Cawangan atau sebarang pertukaran selepas itu tidak sah.
17.5.7
Mencadangkan calon-calon untuk bertanding menjadi Ahli Jawatankuasa Bahagian.
17.5.8
Tertakluk kepada Fasal 8.4.3 mencadangkan 7 nama untuk dipilih sebagai wakil UMNO Bahagian ke Perhimpunan Agung UMNO.

17.6
Persidangan Khas Cawangan hendaklah diadakan dengan permintaan bertulis daripada satu perdua jumlah ahli-ahli. Jika Setiausaha tidak memanggil Persidangan Khas Cawangan itu dalam tempoh empat belas hari maka Persidangan Khas Cawangan itu hendaklah dipanggil oleh Jawatankuasa Bahagian.

FASAL 18
JAWATANKUASA CAWANGAN

18.1
Jawatankuasa Cawangan hendaklah terdiri daripada:

18.1.1
Ketua.
18.1.2
Timbalan Ketua.
18.1.3
Ketua-Ketua Pergerakan Pemuda, Wanita dan Puteri.
18.1.4
Setiausaha.
18.1.5
Bendahari.
18.1.6
Ketua Penerangan.
18.1.7
Tidak lebih daripada lima belas (15) orang yang dipilih oleh Persidangan.
18.1.8
Tidak lebih dari lima (5) orang ahli yang dilantik oleh Ketua Cawangan termasuk sekurang-kurangnya seorang dari Pemuda, Wanita dan Puteri.

18.2
Ketua,Timbalan, Ketua,dan lima belas (15) Ahli-Ahli Jawatankuasa Cawangan seperti 18.1.7 hendaklah dipilih tiap-tiap tiga (3) tahun sekali oleh Persidangan Cawangan.Ketua Pergerakan Pemuda, Wanita dan Puteri akan dipilih oleh Persidangan Pergerakan masing-masing tiap-tiap tiga (3) tahun sekali. Walau bagaimanapun Majlis Tertinggi boleh menangguhkan pemilihan bagi suatu tempoh tidak lebih daripada 18 bulan daripada tarikh pemilihan yang sepatutnya diadakan mengikut Fasal 10.17.

18.3
Setiausaha,Bendahari dan Ketua Penerangan dan tidak lebih dari lima (5) orang ahli yang dilantik menikut Fasal 18.1.8. dilantik oleh Ketua Cawangan dan akan memegang jawatan mereka selama tempoh Jawatankuasa Cawangan yang berkenaan kecuali mereka berhenti atau diberhentikan oleh Ketua Cawangan.

18.4
Jawatan Ahli-ahli Jawatankuasa Cawangan tidak menjadi kosong disebabkan seseorang ahli itu telah dilantik menjadi Pegawai mengikut Fasal 18.3.

18.5
Jawatankuasa Cawangan hendaklah bersidang sekurang-kurangnya dua bulan sekali, atau

18.5.1
Pada bila-bila masa yang dikehendaki oleh Ketua atau
18.5.2
Dengan permintaan bersurat daripada satu pertiga Ahli Jawatankuasa Cawangan.

18.6
Jika Setiausaha tidak memanggil mesyuarat mengikut fasal 18.5.2. dalam tempoh tujuh hari daripada tarikh permohonan itu dibuat maka ahli yang memohon boleh memanggil mesyuarat itu dengan syarat semua Ahli Jawatankuasa Cawangan dijemput hadir.

18.7
Satu perdua daripada Ahli Jawatankuasa adalah menjadi cukup bilang bagi menjalankan mesyuarat.

18.8
Sekiranya seseorang Ahli Jawatankuasa yang dipilih tiada lagi memegang jawatannya maka jawatan itu tidak boleh diganti.

18.9
Jika Ketua Cawangan berhenti atau diberhentikan maka Timbalan Ketua akan memangku jawatan itu dan jika Pemangku Ketua itu berhenti atau diberhentikan maka salah seorang daripada Ahli Jawatankuasa boleh dilantik memangku jawatan itu.

18.10
Jika Ketua dan Timbalan tidak hadir di dalam Mesyuarat Jawatankuasa maka salah seorang daripada ahli-ahli yang hadir itu boleh dilantik menjadi Pengerusi.

18.11
Tugas-tugas Pegawai Cawangan:

18.11.1 - Ketua:

18.11.1.1
Bertanggungjawab atas kesempurnaan perjalanan Cawangannya.
18.11.1.2
Melantik Setiausaha, Bendahari dan Ketua Penerangan Cawangan dan bertanggungjawab atas kesempurnaan tugas mereka.
18.11.1.3
Bertanggungjawab atas semua pegawai dan anggota Pejabat Cawangan.
18.11.1.4
Memanggil dan mempengerusikan sidang-sidang Jawatankuasa Cawangan.
18.11.1.5
Melantik lima (5) orang Ahli Jawatankuasa Cawangan mengikut Fasal 18.1.8.

18.11.2 - Timbalan Ketua:

18.11.2.1
Membantu tugas-tugas Ketua Cawangan.
18.11.2.2
Mempengerusikan sidang-sidang Jawatankuasa Cawangan apabila Ketua Cawangan tidak hadir.

18.11.3 - Setiausaha:

18.11.3.1
Bertanggungjawab secara lansung kepada Ketua Cawangan.
18.11.3.2
Mentadbirkan perjalanan Pejabat Cawangan dan menjadi Pegawai Awam.
18.11.3.3
Melaporkan kepada Ketua Cawangan segala tindakan yang diambil berhubung dengan pentadbiran Pejabat Cawangan.
18.11.3.4
Bertanggungjawab atas kesempurnaan sidang-sidang Jawatankuasa Cawangan dan Persidangan Cawangan.
18.11.3.5
Menyediakan Penyata Tahunan Cawangan.
18.11.3.6
Memanggil mesyuarat mengikut Fasal 18.5

18.11.4 - Bendahari:

18.11.4.1
Bertanggungjawab atas kesempurnaan perjalanan kewangan Cawangan.
18.11.4.2
Menyediakan dan membentangkan Penyata Kira-Kira Kewangan Tahunan yang telah disahkan oleh Pemeriksa Kira-Kira Jawatankuasa Cawangan.
18.11.4.3
Memaklumkan kepada Jawatankuasa Cawangan kedudukan harta benda milik UMNO dan Pemegang Amanah sekurang-kurangnya sekali setahun.

18.11.5 - Ketua Penerangan:

18.11.5.1
Mentadbirkan dan menyusun rancangan-rancangan penerangan dan penyiaran yang dikelolakan oleh Cawangan.
18.11.5.2
Bertanggungjawab atas penerangan dan penyiaran yang dikelolakan oleh Cawangan.
18.11.5.3
Melaporkan kepada Jawatankuasa Cawangan atas kerja-kerja penerangan UMNO yang dijalankan dalan Cawangan itu.

18.11.6
Ketua-ketua Pergerakan Pemuda, Wanita dan Puteri:

18.11.6.1
Tugas-tugas Ketua Pergerakan Pemuda, Wanita dan Puteri adalah seperti yang telah ditetapkan oleh Peraturannya-peraturannya.

18.12
Tugas-tugas Jawatankuasa Cawangan ialah:

18.12.1
Menjalankan arahan-arahan parti seperti yang ditentukan oleh Majlis Tertinggi dan Jawatankuasa Bahagian.
18.12.2
Menyemai perasaan persaudaraan dan menggalakkan bantuan sesama sendiri di kalangan ahli-ahli parti.
18.12.3
Hendaklah menerima wang yuran tahunan yang dibayar oleh ahli-ahli.
18.12.4
Mengkaji dan memanjangkan permohonan untuk menjadi ahli kepada Majlis Tertinggi melalui Jawatankuasa Bahagian.
18.12.5
Membentangkan kepada Persidangan Cawangan Penyata Tahunan dan Penyata Kira-Kira yang telah diperiksa dan disahkan oleh Pemeriksa Kira-kira.
18.12.6
Menunaikan segala syarat yang dikehendaki oleh Akta Pertubuhan 1966.
18.12.7
Menghantarkan kepada Ahli-ahlinya Penyata Kira-Kira sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum tarikh diadakan Persidangan Cawangan
18.12.8
Mencadangkan pemecatan atau penggantungan keahlian seseorang ahli kepada Majlis Tertinggi melalui Bahagian.
18.12.9
Menentukan perbelanjaan, menamakan mereka yang ditauliahkan menandatangani cek dan menetapkan tempat menyimpan wang.
18.12.10
Melantik Pemegang Amanah dan memberhentikannya pada bila-bila masa pun.
18.12.11
Meluluskan permohonan mendaftar menjadi ahli dan melaporkannya kepada Jawatankuasa Bahagian dan Majlis Tertinggi.

FASAL 19
PEJABAT SETIAUSAHA CAWANGANPejabat Setiausaha bolehlah ditempatkan di mana-mana yang dipersetujui oleh Jawatankuasa Cawangan dan diluluskan oleh Pendaftar Pertubuhan.

FASAL 20
DISIPLIN

20.1
Majlis Tertinggi berkuasa menubuhkan Lembaga Disiplin dan menentukan peraturan-peraturan, kuasa-kuasanya dan mengenakan hukuman kerana melanggar peruntukan perlembagaan ini dan kesalahan lain yang disenaraikan di dalam Tataetika Ahli UMNO atau mana-mana peraturan lain.

20.2
Ahli-ahli Lembaga Disiplin hendaklah dilantik oleh Majlis Tertinggi yang terdiri dari ahli-ahli yang tidak berjawatan dalam parti dan tidak mempunyai kepentingan dalam pemilihan.

20.3
Majlis Tertinggi boleh menurunkan kuasa disiplin kepada mana-mana Jawatankuasa di peringkat Perhubungan Negeri atau Bahagian.

20.4
Tanpa menyentuh hak Majlis Tertinggi, Lembaga Disiplin di peringkat Badan Perhubungan Negeri atau Bahagian, setelah mendengar dan berpuas hati terhadap pelanggaran peruntukan Perlembagaan ini atau Tataetika Ahli UMNO, bolehlah mengenakan mana-mana hukuman setakat yang diperturunkan kuasa oleh Majlis Tertinggi.

20.5
Tiap-tiap peringkat parti hendaklah melaporkan kepada Lembaga Disiplin mengenai kegiatan mana-mana ahli yang didapati melanggar disiplin parti untuk tindakan selanjutnya.

20.6
Seseorang ahli atau pihak yang tidak berpuas hati dengan tindakan disiplin yang dikenakan keatasnya boleh merayu kepada Majlis Tetinggi.

20.7
Seseorang ahli yang membawa apa-apa jua perkara parti atau hak keahliannya ke mahkamah sebelum mematuhi sepenuhnya peraturan-peraturan parti maka keahliannya di dalam parti gugur dengan sendirinya.

20.8
Semua ahli UMNO hendaklah cintakan parti dan:

(a) Patuh kepada Perlembagaan ini dan Tataetika Ahli;
(b) Mengikut perintah-perintah parti;
(c) Menjalankan dasar-dasar parti;
(d) Patuh dan menghormati keputusan-keputusan parti;
(e) Menjaga rahsia-rahsia parti;
(f) Memelihara nama baik dan maruah parti;
(g) Senantiasa menunjukkan tatalaku yang sopan lagi tertib.

20.9
Mana-mana ahli yang melanggar peruntukan Perlembagaan ini atau Tataetika Ahli UMNO boleh dikenakan mana-mana hukuman yang tersebut dibawah:

(a) Diberi amaran;
(b) Digantung hak-haknya dalam parti;
(c) Dilarang daripada bertanding bagi mana-mana jawatan dalam parti ataupun sebagai calon dalam Pilihan Raya Negeri atau Umum bagi mana-mana tempoh yang ditentukan oleh Majlis Tertinggi;
(d) Dipecat daripada parti;
(e) Dikenakan lain-lain hukuman yang difikirkan wajar dan selaras dengan Perlembagaan ini.

20.10 - Seseorang ahli yang bertanding sebagai calon Bebas atau parti lawan dalam pilihan raya akan dipecat daripada parti dan tidak boleh diterima balik sebagai ahli selama-lamanya.

20.11
Ahli-ahli yang telah dikenakan hukuman, kecuali yang dikenakan hukuman dibawah Fasal 20.10 boleh membuat rayaun supaya:

20.11.1
Menarik balik penggantungan keahliannya selepas 2 tahun daripada tarikh ia dihukum.
20.11.2
Menarik balik pemecatan keahliannya selepas 3 tahun daripada tarikh ia dihukum.

20.12
Majlis Tertinggi berkuasa penuh membuat kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan berkaitan dengan Tataetika Ahli UMNO, yang di antara lain melarang penyalahgunaan kuasa dan wang dengan tujuan mendapat undi atau sokongan atau untuk mempengaruhi mana-mana pemilihan bagi pihak sendiri atau bagi pihak lain atau supaya jangan mengundi mana-mana orang dalam mana-mana pemilihan parti.

FASAL 21
PERGERAKAN PEMUDA, PERGERAKAN WANITA DAN PERGERAKAN PUTERI

21.1
Pergerakan Pemuda, Pergerakan Wanita dan Pergerakan Puteri dalam semua peringkat UMNO boleh diwujudkan dan Majlis Tertinggi berkuasa membuat peraturan-peraturan untuknya.

FASAL 22
LENCANA DAN LAMBANG UMNO

22.1
Majlis Tertinggi boleh mengadakan lencana dan lambang bagi ahli.

22.2
Lencana dan lambang itu hanya boleh dikeluarkan oleh Pejabat Setiausaha Agung.

22.3
Bentuk lencana UMNO adalah sebagaimana bentuk bendera UMNO menurut Fasal 23.1 dengan ditambah huruf-huruf ringkas UMNO dalam tulisan jawi di penjuru sebelah atas kanan dan perkataan UMNO di penjuru sebelah bawah kiri.

22.4
Bentuk lambang UMNO adalah dari ringkasaan perkataan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu dalam huruf jawi yang disusun secara vertical (dari atas ke bawah) dan digrafikkan secara simitrikal.

22.5
Majlis Tertinggi berkuasa membuat sebarang peraturan berkenaan dengan lencana dan lambang itu.

FASAL 23
BENDERA UMNO

23.1
Rupa bendera UMNO adalah sebagaimana di bawah ini:

Warna merah terletak di atas warna putih sama lebarnya dan satu bulatan berwarna kuning terletak ditengah-tengah bendera itu dan di tengah-tengah bulatan itu terletak rupa sebilah keris Melayu terhunus berwarna hijau dan hulunya menghala ke penjuru di sebelah atas kiri bendera.

23.2
Majlis Tertinggi adalah berkuasa membuat sebarang peraturan atas penggunaan bendera itu.

23.3
Sebarang perubahan bentuk atau corak bendera, hendaklah dipersetujukan oleh Perhimpunan Agung.

FASAL 24
PUNCA PENDAPATAN

24.1
Kewangan UMNO adalah diperolehi dari:

24.1.1
Wang pendaftaran dan Yuran,
24.1.2
Derma-derma dan
24.1.3
Ikhtiar-ikhtiar lain di semua peringkat dipersetujukan oleh Majlis Tertinggi.

24.2
Tahun Kewangan UMNO ialah dari 1hb. Januari hingga 31hb. Disember.

24.3
Pejabat Setiausaha Cawangan, Bahagian dan Perhubungan hendaklah menghantar ke Pejabat Setiausaha Agung, Penyata Kira-Kira bagi sesuatu tahun kewangan yang telah diperiksa dan disahkan oleh Pemeriksa Kira-kira.

FASAL 25
YURAN UMNO

25.1
Tiap-tiap ahli biasa hendaklah membayar dengan wangnya sendiri kepada Ibu Pejabat melalui Cawangan dan Bahagian seringgit (RM1) bagi Wang Pendaftaran dan seringgit (RM1) bagi yuran tahunan atau satu ratus ringgit (RM100) bagi yuran seumur hidup.

25.2
Yuran yang telah ditetapkan mengikut Fasal 25.1 di atas hendaklah dijelaskan tidak lewat daripada tarikh mengikut Fasal 24.2 atau satu tarikh yang ditetapkan oleh Majlis Tertinggi melainkan ia dibayar seumur hidup.

25.3
Bagi ahli-ahli yang membayar yuran tiap-tiap tahun, tarikh pembayaran yuran Cawangan kepada Bahagian dan Bahagian ke Ibu Pejabat adalah ditetapkan oleh Majlis Tertinggi.

FASAL 26
CARA MENYIMPAN DAN MENGGUNAKAN WANG UMNO

26.1
Tertakluk kepada Fasal 26.6 Badan Perhubungan, Jawatankuasa Bahagian dan Jawatankuasa Cawangan boleh menentukan cara-cara mengutip, menyimpan dan menggunakan wang UMNO di peringkat masing-masing.

26.2
Wang UMNO, kecuali wang tunai dalam tangan hendaklah disimpan dalam Bank Perdagangan atau Bank Simpanan.

26.3
Cek-cek dan borang-borang mengeluarkan wang dari Bank hendaklah ditandatangani oleh sekurang-kurangnya dua orang ahli di peringkat masing-masing.

26.4
Majlis Tertinggi berhak dan berkuasa di atas semua wang dan harta benda Badan Perhubungan dan Bahagian-bahagian yang termasuk di dalam Badan-badan Perhubungan yang telah dibubarkan.

26.5
Jawatankuasa Bahagian adalah berhak di atas semua harta benda, wang tunai di tangan ataupun wang simpanan dalam Bank atau simpanan di bank bagi sesebuah Cawangan yang telah dibubarkan.

26.6
Majlis Tertinggi berkuasa membuat sebarang peraturan berkenaan dengan kewangan UMNO bagi semua peringkat.

FASAL 27
HARTA ALIH DAN TAK ALIH

27.1
Tiap-tiap harta tak alih, iaitu tanah dan bangunan kepunyaan Ibu Pejabat UMNO hendaklah didaftar atas nama UMNO dan harta tak alih kepuyaan Badan Perhubungan, Bahagian dan Cawangan bolehlah didaftar atas namanya masing-masing.

27.2
Tiap-tiap harta alih hendaklah dipegang dan didaftarkan atas nama Pemegang Amanah. Majlis Tertinggi dan peringkat-peringkat lain boleh melantik mana-mana ahli atau syarikat sebagai Pemegang Amanah dan mereka boleh diberhentikan pada bila-bila masa jua pun.

27.3
Kuasa untuk menentukan UMNO membeli, mencagar (bagi faedah sendiri atau pihak lain), menjual, memindah, memajak atau menyewa harta benda atau bangunan adalah terletak kepada Majlis Tertinggi dan bagi harta benda tak alih kepunyaan Badan Perhubungan, Bahagian dan Cawangan, kuasa yang sama adalah terletak kepada Jawatankuasa masing-masing.

27.4
Majlis Tertinggi berkuasa membuat peraturan untuk melaksanakan tujuan Fasal 27 ini dan untuk memindahkan nama pemilik berdaftar bagi harta tersebut kepada oihak-pihak yang diberi kuasa memilikinya oleh Fasal 27.1.

FASAL 28
PEMERIKSAAN KIRA-KIRA

28.1
Perhimpunan Agung Tahunan hendaklah melantik sebuah Syarikat Juruaudit yang diakui oleh Kerajaan untuk memeriksa kira-kira wang dan harta parti.

28.2
Mesyuarat Badan Perhubungan, Perwakilan Bahagian hendaklah memilih dua orang menjadi Pemeriksa Kira-kira bagi memeriksa kira-kira Badan Perhubungan, Bahgian dan Cawangan masing-masing.

28.3
Majlis Tertinggi, Badan Perhubungan, Jawatankuasa Bahagian dan Jawatankuasa Cawangan hendaklah memilih Pemeriksa Kira-kira menggantikan Pemeriksa Kira-kira yang dipilih oleh peringkat masing-masing jika mereka menarik diri.

28.4
Majlis Tertinggi berkuasa pada bila-bila masa menjalankan pemeriksaan kira-kira wang dan harta Badan Perhubungan, Bahagian dan Cawangan dan Bahagian berkuasa memeriksa kira-kira wang dan harta Cawangan.

28.5
Majlis Tertinggi berkuasa membuat sebarang peraturan mengenai wang Badan Perhubungan, Bahagian dan Cawangan.

FASAL 29
PERATURAN PERSIDANGAN

29.1
Majlis Tertinggi berkuasa membuat sebarang Peraturan Persidangan Perhimpunan Agung yang diluluskan oleh Pendaftar Pertubuhan.

29.2
Peraturan Persidangan Perhimpunan Agung hendaklah dipakai untuk persidangan-persidangan parti di semua peringkat.

FASAL 30
MEMINDA PERLEMBAGAAN

30.1
Perlembagaan ini atau sebarang bahagian daripadanya boleh dipinda atau dimansuhkan dengan ketepatan yang dipersetujui oleh tidak kurang daripada dua pertiga ahli-ahli yang berhak hadir dalam Perhimpunan Agung Khas dan hendaklah dikemukakan kepada Pendaftar Pertubuhan dalam tempoh dua puluh lapan hari dari tarikh keputusan meminda Perlembagaan itu diluluskan.

30.2
Cadangan-cadangan pindaan kepada Perlembagaan yang dikemukakan oleh Majlis Tertinggi boleh dipinda oleh Ahli-ahli Persidangan Perhimpunan Agung Khas dengan syarat hendaklah dibuat dengan bertulis kepada Setiausaha Agung, 14 hari sebelum Perhimpunan Agung diadakan.

Bahagian-bahagian boleh mencadangkan pindaan kepada Perlembagaan dengan syarat mengikut Fasal 8.5.3.

FASAL 31
KUASA SEMENTARA MENGELOLAKAN UMNO

Perlembagaan ini berjalan kuatkuasanya daripada tarikh yang diluluskan oleh Pendaftar Pertubuhan akan tetapi sebarang perbuatan atau pekerjaan yang telah diperbuat oleh UMNO terlebih dahulu daripada Perlembagaan ini diluluskan adalah sah sekalipun perbuatan dan pekerjaan itu tidak sesuai atau tidak mengikut kehendak Perlembagaan.

FASAL 32
TAFSIRAN
Jika berbangkit sebarang perselisihan di atas tafsiran Perlembagaan ini atau Peraturan Persidangan Perhimpunan Agung UMNO yang dibuat di bawah kuatkuasanya maka tafsiran yang diberikan oleh Majlis Tertinggi adalah muktamad.

(Sumber daripada web Pemuda UMNO Malaysia)

Wanita Bakal Memimpin Malaysia?

Dr Novandri bin Hasan Basri

Utusan Malaysia hari ini telah menyiarkan satu isu yang bertajuk 'Kekurangan pelajar lelaki di IPTA kian Serius'

Naib Canselor Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Prof. Dr. Aminah Ayob berkata, kekurangan jumlah pelajar lelaki di semua IPTA semakin serius terutamanya dalam tempoh dua tahun ini.

Dan lebih mengejutkan lagi trend penguasaan golongan itu dalam bidang teknikal termasuk kejuruteraan di universiti awam kian merosot dan kini didominasi pula oleh pelajar perempuan.

''Untuk kelayakan ke bidang perguruan sahaja, sebanyak 70 peratus dikuasai pelajar perempuan... di manakah pelajar lelaki?

''Trend kekurangan pelajar lelaki ini sebenarnya tidak di UPSI sahaja, tidak juga dalam kursus bahasa dan perguruan, tetapi meluas di seluruh universiti yang turut meliputi bidang profesional dan teknikal," katanya.

Dominasi

Isu wanita mendominasikan IPTA ini sebenarnya telah berulangkali dibangkitkan oleh cendiakawan-cendiakawan di negara ini.

Malangnya, isu tersebut tidak mendapat perhatian sepenuhnya oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab (mungkin kerana mereka itu lelaki atau pun kerana ego lelaki itu sendiri).

Pernah satu ketika, terdapat pandangan yang mengatakan bahawa suatu hari nanti wanita boleh menjadi Perdana Menteri dan menerajui pucuk kepimpinan kerajaan kerana kaliber dan kebolehan kaum wanita itu!

Cuma yang membezakannya ialah kaum wanita tidak agresif dan tidak teringin sangat jawatan tersebut. Dan wanita di Malaysia ini mungkin masih berpegang kepada persepsi bahawa man is still the boss.

Penulis pernah menulis sebuah artikel di dalam Utusan Malaysia mengenai isu ini. Walau pun ianya di siarkan 2 tahun dulu (29/12/2006) tetapi intipatinya tetap relevan dengan isu yang diperkatakan hari ini.

Ikutilah artikel ini :-


Dr Novandri Hasan Basri
Utusan Malaysia, 29hb Disember 2006)

APAKAH jawapan kaum lelaki kepada topik Membaca: Wanita kalahkan lelaki yang disiarkan Utusan Malaysia, 28 Disember 2006?

Apakah ia sekadar pandangan ringan yang tidak perlu diperbesar-besarkan atau pun perlu di kaji dengan lebih mendalam?

Topik gender ini mengingatkan saya kepada artikel-artikel yang pernah disiarkan dalam majalah MASSA suatu ketika dulu.

Artikel Politik Hawa Makin Terhakis dan Polemik Wanita Peneraju Negara mungkin mengundang rasa tidak senang hati kepada sekalian kaum lelaki tetapi dipersetujui dengan sebulat suara oleh organisasi-organisasi yang mewakili kaum wanita.

Ironisnya, lagi banyak kita membuat perbandingan, lagi terserlah kelemahan kaum lelaki. Rasuah dan politik wang adalah beberapa perangai buruk yang di dominasi oleh kaum lelaki.

Skandal perempuan simpanan dan poligami yang berat sebelah juga merupakan isu negatif yang dipandang serius oleh masyarakat masa kini dalam menilai seseorang pemimpin.

Malangnya juga, kes-kes keruntuhan sosial seperti buli, gangsterisme, lepak, perlumbaan haram, ponteng kelas dan dadah, turut banyak berpihak kepada remaja lelaki yang dikatakan bakal menjadi pelapis dan harapan negara di masa hadapan.

Sungguhpun peratusannya kecil tetapi ia ibarat api dalam sekam dan semakin merunsingkan.

Secara relatifnya, kita kurang mendengar isu-isu negatif remaja perempuan. Isu-isu keruntuhan akhlak kaum wanita seperti bohsia dan pelacuran pula bergantung kepada penawaran dan permintaan, di mana permintaannya ditentukan oleh kaum lelaki!

Jumlah kaum wanita di negara ini semakin meningkat dan mengatasi kaum lelaki.

Bilangan pelajar-pelajar wanita di universiti awam dan swasta pula amat memberangsangkan. Saban tahun statistik menunjukkan bahawa jumlah pelajar wanita semakin bertambah jika dibandingkan dengan pelajar lelaki.

Dalam jangka masa panjang, pertambahan kaum wanita di dalam institusi pengajian tinggi mampu menyediakan pool of talents dalam mencari calon-calon wanita yang terbaik untuk menjadi pemimpin pada masa hadapan.

Pemimpin-pemimpin wanita masa kini pula lebih vokal, berintelek dan mempunyai perwatakan yang bersih, secara relatifnya.

Satu lagi perkara yang menarik perhatian saya ialah negara Malaysia telah memperakui kuota minimum 30 peratus ahli Parlimen wanita di Dewan Rakyat. Perakuan ini dicapai bersama-sama 182 negara anggota International Parlimentary Union (IPU) sejak tahun 1995 lagi.

Jika kita merujuk kepada statistik pilihan raya 2004, hanya 23 daripada 219 orang wakil rakyat terdiri daripada kaum wanita iaitu hanya 10 peratus sahaja. Peratusan ini jauh tersasar daripada kuota minimum 30 peratus tersebut.

(Dr Novandri : Apakah kerajaan perlu mewujudkan Kementerian Kemajuan Lelaki seperti wujudnya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat hari ini?)

Presiden dan MT UMNO Boleh Dilucutkan Jawatan Pada Bila-bila Masa

Dr Novandri Hasan Basri

Apabila kita mengikuti perkembangan yang berlaku di pucuk kepimpinan UMNO negeri dan pusat, ramai di antara kita yang berasa kecewa. RM 1.00 setiap tahun yang dijadikan yuran keahlian UMNO terasa tidak berbaloi walau pun ia hanyalah RM1.00.

Ramai yang kecewa kerana terdapat pandangan dan keputusan kepimpinan UMNO yang tidak mencerminkan aspirasi ahli-ahlinya. Bagi mereka, pemimpin-pemimpin sudah terlalu jauh dengan ahli-ahli akar umbi.

Pemimpin-pemimpin hanya bersahutan sesama sendiri dan kadang kala, penjelasan mereka telah menimbulkan pelbagai kekeliruan dan menjadi bahan bualan sesama rakyat.

Yang menimbulkan masaalah ialah perbualan tersebut lebih banyak menghentam dan mengutuk parti UMNO. Dan biasanya, ‘panas’ juga telinga ini apabila UMNO diperkatakan sedemikian rupa.

Para pembaca yang juga ahli UMNO tentu pernah mengalami saat demikian.

Ironinya, kita inilah orangnya yang terkial-kial membidas dan cuba mempertahankan nama baik parti UMNO.

Dan kita inilah orangnya yang akan berdepan dengan mereka setiap hari kerana mereka adalah jiran atau pun kawan-kawan sekampung kita.

Dan kita ikhlas tanpa menginginkan sebarang imbuhan atau ganjaran, cuma kerana rasa cinta kita kepada parti UMNO. Itu sahaja.

Kadang kala, kita tidak mempunyai sebarang jawapan kepada kutukan-kutukan tersebut dan kadang kala juga, kita merasakan bahawa kutukan itu berasas dan memang terjadi di dalam UMNO.

Apa yang patut kita lakukan seterusnya?

Kita akan tetap mempertahankan nama baik UMNO.

Ini adalah kerana kutukan-kutukan tersebut bukannya kepada ideologi dan perjuangan UMNO itu tetapi ditujukan semata-mata kepada sikap, tindakan dan tindakbalas pemimpin-pemimpin UMNO itu sendiri.

Dan pemimpin-pemimpin UMNO hanyalah manusia biasa yang tidak sempurna dan tentunya pernah membuat kesilapan dan kesalahan.

Dan perlu diingat, pemimpin-pemimpin UMNO juga hanyalah manusia biasa yang tidak mempunyai sebarang kekebalan dan boleh dilucutkan jawatan mereka oleh ahli-ahli UMNO itu sendiri tanpa perlu menunggu selesainya 3- 4 tahun kitaran tempoh jawatan tersebut.

Ya, betul...... bila-bila masa!

Berapakah ramaikah di antara kita yang tahu bahawa sebenarnya, setiap ahli UMNO sangat berkuasa dan boleh merubah struktur kepimpinan tertinggi UMNO TANPA perlu menunggu Perhimpunan Agung Tahunan UMNO?

Jika kita teliti intipati perlembagaan UMNO ,

Perlembagaan UMNO, Fasal 9 (perenggan 12)

9.12 Jawatan Ahli-ahli Majlis Tertinggi termasuk Presiden dan Timbalan Presiden boleh dilucutkan atau Majlis Tertinggi dibubarkan oleh Perhimpunan Agung Khas dengan undian tidak kurang daripada dua pertiga daripada jumlah bilangan ahli yang berhak hadir.

Ini bermakna, jika bilangannya mencukupi, ahli-ahli UMNO melalui cawangan UMNO dan bahagian UMNO masing-masing, boleh meminta di adakan Perhimpunan Khas pada bila-bila masa sahaja dan berhak melucutkan sesiapa sahaja di dalam MT UMNO.

Terus terang dikatakan, penulis tidak tahu sebelum ini dan tentunya ramai pembaca sekalian pun tidak tahu atau tidak di beritahu sebelum ini.

Mungkin kerana selama ini, kita mengganggap bahawa Perlembagaan UMNO terlalu teknikal dan untuk bacaan mereka yang bekerja sebagai hakim sahaja.

Yang kita tahu ialah mengenai desas-desus Perhimpunan Khas (EGM) yang tujuannya ialah untuk membincangkan pemansuhan kuota untuk pencalonan kepimpinan tertinggi UMNO. Itu sahaja.

Dan tidak ada sesiapa pun yang sebenarnya telah membincangkan kewujudan klaus di dalam Perlembagaan UMNO yang membolehkan Presiden, Timbalan Presiden dan seluruh MT UMNO dilucutkan oleh ahli-ahli akar umbi!

Seperkara lagi, berapa negerikah di Malaysia ini yang telah menjalankan konvensyen UMNO masing-masing?

Jawapannya mudah iaitu TIDAK ADA atau JARANG SEKALI.

Menurut Perlembagaan UMNO, Fasa 12 (perenggan 10)

12.10 Badan Perhubungan hendaklah mengadakan konvensyen di peringkat Negeri dan Wilayah Persekutuan sekurang-kurangnya sekali setahun mengandungi wakil-wakil daripada Bahagian-bahagian. Majlis Tertinggi UMNO berkuasa menentukan syarat-syarat dan lain-lain perkara berhubung dengan Konvensyen itu.

Sejak PRU-12, Pulau Pinang tidak pernah lagi mengadakan konvensyen sedemikian rupa. Penulis tidak berapa pasti sama ada negeri-negeri lain telah menjalankan konvensyen UMNO masing-masing, selepas PRU-12 atau pun pada tiap-tiap tahun seperti yang dicatitkan di dalam Perlembagaan UMNO.

Kenapa tidak dijalankan tiap-tiap tahun seperti yang dikehendaki di perlembagaan UMNO?

Mungkin MT UMNO tidak membenarkan konvensyen tersebut kerana MT UMNO berkuasa menentukan syarat-syarat dan lain-lain perkara berhubung konvensyen itu, tetapi jika ianya benar, ia menunjukkan sikap kepimpinan tertinggi UMNO yang tidak peduli pandangan ahli-ahli dari akar-umbi.

Jika MT UMNO tidak melarang, kenapa pula perhubungan negeri UMNO tidak menjalankan konvensyen tersebut?

Kesimpulannya, jika setiap ahli UMNO bertindak secara sistematik, terancang serta menggunapakai Perlembagaan UMNO, segala kekusutan di dalam UMNO boleh diselesaikan oleh ahli-ahli UMNO itu sendiri.

Dan bukannya terpaksa berdebar-debar menunggu keputusan daripada dua orang dan juga tarikh yang tidak pernah kunjung tiba!

Sunday, June 15, 2008

Bicara Pakar Ekonomi - Sudut Ilmiah Isu Kenaikan Harga Minyak Mentah

Dr Novandri Hasan Basri

Mingguan Malaysia hari ini telah menyiarkan satu temuramah yang sangat menarik dan membuka minda ini. Ianya adalah di antara pihak Mingguan Malaysia dengan seorang pakar ekonomi, yang juga pensyarah ekonomi Universiti Sains Malaysia (USM), Profesor Dr. Amir Hussin Baharudin.

Beliau telah menjelaskan secara ilmiah dan terperinci mengenai isu minyak mentah yang melambung tinggi dan implikasi-implikasinya kepada kerajaan dan rakyat di Malaysia.

Selama ini, penulis hanya membaca pandangan pihak-pihak yang tidak berapa faham mengenai kronologi isu kenaikan minyak mentah dan petrol ini. Penjelasan mereka itu membuatkan penulis bertambah bingung kerana ianya tidak berlandaskan kepada ilmiah yang mendalam dan fakta-fakta yang telah dikaji.

Di antara lain, Dr Amir mengatakan bahawa dakwaan pihak pembangkang bahawa mereka boleh menurunkan harga petrol adalah merupakan dakwaan yang tidak munasabah.

Dalam erti kata yang lain, pembangkang cuma beromong kosong dan dakwaan itu hanya merupakan mainan politik untuk menarik hati rakyat agar menyokong mereka. Pada hal, jika dikaji dengan terperinci, dongengan pihak pembangkang itu bakal menjuruskan kepada tahap inflasi yang lebih tinggi di masa depan.

Rakyat seperti penulis dan para pembaca sekalian tentu tergerak hati ini untuk menerima bulat-bulat dakwaan pihak pembangkang itu.

Dan permainan politik ini mungkin berhasil kerana pembangkang tahu, tidak berapa ramai di antara rakyat Malaysia yang benar-benar mahir di dalam bab ekonomi.

Dan kerana itu, terdapat rakyat yang senang percaya kepada sesiapa sahaja yang kononnya mampu meringankan beban mereka walau pun ia sebenarnya hanya manis di bibir sahaja

Kesempatan itu digunakan oleh pihak tersebut, atas satu motif sahaja iaitu mahukan kuasa tanpa sebenarnya mementingkan kepentingan kita semua. Itu sahaja.

Maka kerana itu, penulis telah menyimpan wawancara Utusan Malaysia dengan Prof. Dr Amir Hussin di dalam blog ini untuk dijadikan sumber rujukan ilmiah yang berkualiti agar penulis faham dan tidak senang di tipu oleh pihak-pihak yang mahu mengambil kesempatan.

Penulis pasti para pembaca sekalian tentu bersetuju bahawa banyak perkara yang dibincangkan di dalam temuramah tersebut telah membuka minda kita untuk lebih memahami isu kenaikan minyak mentah dunia dan petrol.

Secara peribadi, penulis kenal dengan Prof. Dr Amir Hussin kerana beliau dan famili beliau pernah mengunjungi klinik penulis. Walau pun klinik penulis bukan panel untuk USM, beliau dan famili beliau telah beberapa kali datang ke klinik penulis untuk mendapatkan rawatan.

Apa yang penulis boleh katakan ialah setiap kali Dr Amir Hussin dan famili beliau datang ke klinik, penulis looking forwad untuk berbicara dengan beliau. Mana tidaknya, beliau merupakan cendiakawan dan pemikir ekonomi yang di kenali ramai di dalam USM.

Mungkin jika Dr Amir datang sekali lagi ke klinik, penulis akan menjemput beliau di dalam program e-temuramah kelolaan Minda Intelek Melayu dan surfers sekalian boleh mengemukakan soalan-soalan untuk beliau jawap. Insyaallah.

Ikutilah bicara pakar ekonomi ini:-

Fahami Langkah Kerajaan

Mingguan Malaysia

MINGGUAN: Kenapakah harga minyak dunia melonjak begitu tinggi sehingga memaksa kerajaan menaikkan harganya?

DR. AMIR HUSSIN: Sebenarnya dalam soal minyak ini, banyak fakta yang Malaysia tidak tahu, ia termasuklah juga dari segi kos cari gali. Malah dalam satu laporan mengenai minyak yang saya terima dari Denmark, mereka juga tidak menyatakan sebab utama kenapa harga minyak terpaksa dinaikkan.

Apa yang mereka jelaskan kononnya bahan bakar itu sudah hendak habis.

Dakwaan seumpama itu, saya fikir sudah disebut 50 tahun lalu tetapi sampai sekarang minyak tidak juga habis. Oleh itu punca sebenar kita tidak tahu, apa yang boleh kita lakukan ialah menaikkan harga mengikut pasaran dunia.

Dulu harga hanya sekitar AS$80 setong tetapi kini mencecah AS$134 setong.

Ertinya, dalam soal kenaikan harga ini, kita tidak dapat elak kerana ia adalah percaturan antarabangsa. Kita juga diberitahu kenaikan ini ada kaitan dengan penggunaan dolar bagi harga minyak.

Ketika ini nilai dolar menurun, ini jelas apabila RM1 bersamaan dengan RM5.10 sedangkan dalam dolar ia hanya RM3.08 sen. Itu menunjukkan harga euro meningkat dan harga dolar jatuh.

Apabila harga dolar jatuh, apa-apa yang disebut atau diperdagangkan dalam Dolar akan meningkat harganya. Itu sebab utama minyak mencecah sehingga AS$134 setong.

Persoalan juga timbul kenapa minyak tidak dijual dalam euro?

Bagi saya, ia tidak boleh dilakukan sekarang kerana negara-negara yang terlibat dalam soal minyak mempunyai kepentingan, mereka melakukan simpanan dalam mata wang dolar. Namun begitu jika dolar terus merosot, ini akan memberi kesan yang amat buruk kepada mereka.

Kelemahan dolar dikatakan berpunca daripada mata wang itu yang dilaporkan dicetak terlebih iaitu AS$6 trilion. Jumlah tersebut terapung begitu sahaja, mereka tidak tahu hendak buat apa.

Justeru mereka pindah daripada Bursa Saham New York ke pasaran hadapan, semua ini mengakibatkan dolar menjadi lemah.

Secara sinis, kita boleh kata apa yang berlaku dalam soal kenaikan minyak ini adalah permainan AS kerana barangkali mereka tahu kebanyakan anggota Pertubuhan Negara-negara Pengeksport Minyak (OPEC) adalah negara Islam dan apabila dolar lemah, harga minyak akan naik.

Keadaan itu akan menyebabkan banyak negara Islam lain yang bukan anggota OPEC tidak mampu membeli minyak, itulah politik AS.

Mingguan : Kerajaan sudah memberi jaminan bahawa apa pun terjadi minyak akan kekal dijual dengan harga sekarang, ertinya ia tidak akan dinaikkan walaupun harga di pasaran dunia terus meningkat, apa kesannya?

DR. AMIR HUSSIN: Adalah jelas apa yang dilakukan kerajaan semata-mata untuk menjaga kepentingan rakyat. Kerajaan tidak mahu rakyat terus sengsara dengan kenaikan minyak, oleh itu kita kekalkan harga di paras RM2.70 seliter, ertinya kerajaan terus bertahan dengan memberi subsidi sebanyak 30 sen.

Jika harga pasaran hendak diambil kira, kita tidak boleh jual minyak dengan harga di bawah RM3 seliter.

Ini kerana di Amerika Syarikat (AS) yang merupakan pemain utama dalam pasaran, harga yang dijual ialah AS$4 segelen, jumlah segelen itu bersamaan dengan 4 liter, ertinya seliter adalah RM3.

Sepatutnya kerajaan mengenakan harga itu tetapi kerajaan tidak berbuat demikian, kerajaan sanggup terus memberikan subsidi demi untuk mengurangkan bebanan rakyat.

Mingguan : Tidakkah tindakan itu akan memberi bebanan kepada kewangan kerajaan?

DR. AMIR HUSSIN: Sudah pastilah kewangan kerajaan akan terjejas teruk. Kerajaan harus mencari sumber lain bagi menambah pendapatan untuk melaksanakan pembangunan. Ini kerana semua wang bagi tujuan itu sudah berpindah kepada subsidi minyak.

Inilah masalahnya.

Cuba bayangkan ketika ini, Malaysia mengeluarkan 800,000 tong minyak sehari dan dijual dengan harga AS$138 setong, kalau mahu wang, kita mungkin boleh jual kesemuanya dan tidak membeli minyak untuk digunakan oleh rakyat negara ini tetapi kita tidak berbuat demikian.

Sebahagian daripada peruntukan daripada pengeluaran minyak berkenaan terpaksa digunakan untuk membeli balik minyak untuk ditapis dan diedarkan di negara ini.

Bagi saya apa yang dilakukan kerajaan dan Petronas dalam soal ini sudah bijak kerana hasilnya rakyat menikmati harga yang murah.

Di sesetengah negara mereka tidak mempedulikan soal penggunaan minyak oleh rakyat sendiri. Mereka akan jual semua minyak yang mereka miliki dan rakyat harus membayar mengikut harga pasaran.

Mingguan : Tetapi ada pihak bertanya kenapa perlu kita membayar harga yang mahal untuk minyak sedangkan kita pengeluar bahan bakar itu?

DR. AMIR HUSSIN: Jangan salah faham dalam soal ini. Kita bukannya pengeluar minyak yang besar dan bukan anggota OPEC. Sebaliknya kita mempunyai pengguna yang ramai apabila jumlah kereta di jalan raya di Malaysia kini melebihi 11 juta.

Kita juga mempunyai kenderaan yang mewah-mewah yang menggunakan minyak cukup banyak. Selain itu 60 peratus daripada penjanaan elektrik juga menggunakan minyak. Persoalannya banyak mana minyak yang kita miliki?

Kalau di Indonesia lainlah, mereka mengeluarkan minyak yang banyak.

Sepatutnya kita bersyukur kerana walaupun kita bukan pengeluar yang besar tetapi masih mampu mengawal harga. Ini kerana kita menjualnya dengan harga OPEC.

Kalau kita bukan pengeluar sudah pasti harga minyak sekarang akan dijual RM6 seliter.

Mingguan : Pembangkang mendakwa jika mereka memerintah, harga minyak boleh dijual di bawah paras RM2.70?

DR. AMIR HUSSIN: Dakwaan itu tidak munasabah. Bagaimana mereka hendak turunkan?

Saya mempunyai data mengenai kenaikan ini, saya sudah lakukan kiraan, ternyata penurunan harga tidak boleh dilakukan. Dalam satu perbincangan yang melibatkan empat agensi di USM baru-baru ini, kita mendapati Malaysia menanggung kerugian kerana terpaksa memberikan subsidi.

Wang subsidi itu sepatutnya boleh digunakan untuk melakukan penyelidikan bagi mencari sumber tenaga lain, itu lebih baik.

Pada pendapat saya, ketika ini sewajarnya bukan harga minyak dibincangkan tetapi alternatif kepada minyak, misalnya penggunaan gas asli.

Mahu tidak mahu minyak akan habis dan ini sudah pasti akan mendorong harga bahan itu akan terus naik, justeru macam mana ada orang boleh dakwa mereka boleh turunkan harga di bawah RM2.70 sen?

Kita harus ingat, subsidi yang diberikan oleh kerajaan bukan sahaja kepada minyak tetapi juga keperluan lain termasuklah gandum, kacang soya, gula dan sebagainya.

Kalau subsidi tidak diberikan harga bahan makanan juga akan naik, itulah yang harus difahami oleh rakyat. Kalau mereka mahu minyak murah, mereka harus memilih mahu minyak atau makanan.

Sebab itulah saya anggap dalam pemberian subsidi kepada minyak dan makanan ini kerajaan melakukan langkah yang bijak.

Saya juga hendak ingatkan, apabila Perdana Menteri dan Kabinet membuat keputusan, ia bukanlah keputusan seorang. Ada penasihat yang cukup berkaliber dalam soal ini.

Mereka sudah meneliti pelbagai aspek sebelum membuat keputusan sama ada hendak menaikkan harga minyak atau tidak. Mereka tidak bodoh.

Dalam soal harga ini, sepatutnya di AS bahan itu dijual murah tetapi kenapa mereka juga jual sehingga AS$4 segelen?

Ertinya, kenyataan pembangkang hanya bermotifkan politik kerana dari segi fakta ekonomi tidak munasabah untuk menurunkan harga minyak.

Mereka tidak akan mampu melakukan, biarpun menjadi Kerajaan Persekutuan. Jika mereka hendak turunkan juga harga dalam keadaan harga pasaran dunia yang semakin tinggi sudah pasti ia akan mencetuskan huru-hara kerana banyak projek pembangunan akan terjejas dan sekaligus akan menjejaskan kehidupan rakyat.

Mingguan : Persoalannya, bagaimana hendak menerangkan kepada rakyat dalam bahasa yang mudah kerana apa yang mereka tahu kos hidup mereka bertambah kerana harga minyak naik?

DR. AMIR HUSSIN: Dalam soal ini, kerajaan ada dua pilihan,

1. Bebaskan harga minyak daripada harga pasaran dan kenakan cukai bagi setiap liter minyak

2. Kenakan harga mengikut pasaran tetapi berikan subsidi. Tetapi apapun dalam kedua-dua situasi itu kerajaan tetap kehilangan wang.

Apabila itu berlaku, ini akan menjejaskan pembangunan. Justeru mahu tidak mahu kita kena ikut cara sekarang iaitu harga ikut pasaran dunia dan berikan subsidi. Apa yang penting, rakyat harus belajar untuk mengubah cara hidup. Ketika ini penggunaan minyak di Malaysia melebihi jumlah pengeluaran kita.

Semua ini berlaku kerana masih terdapat banyak pembaziran terjadi.

Sebagai contoh, ada sesetengah rumah mempunyai hampir 10 buah kereta, begitu juga masih ramai yang tidak mahu menggunakan pengangkutan awam. Di Pulau Pinang sendiri, setiap hari 90 peratus bas masih kosong ertinya tiada penumpang.

Orang ramai masih suka memandu sendiri, biarpun seorang sebuah kereta. Maknanya, kita terlalu mewah dalam menjalani kehidupan.

Adalah sesuatu yang tidak wajar apabila kerajaan terpaksa memberi subsidi kepada penggunaan minyak kepada kereta persendirian tetapi dalam masa yang sama pengangkutan awam juga diberikan subsidi.

Kalau beginilah sikap orang kita, sampai tahun 2015 pun iaitu tahun yang dikatakan minyak Malaysia akan habis, pengangkutan awam di negara ini tidak akan maju.

Oleh itu, kita harus mengamalkan sikap memilih untuk menggunakan pengangkutan awam secara sukarela dan bukannya terpaksa.

Tetapi untuk menggalakkan rakyat menggunakan pengangkutan awam beberapa kelemahan harus diperbaiki.

Ini termasuklah memperbanyakkan tempat meletak kenderaan dan memastikan jadual bas tepat pada masanya serta harga tiket yang dikenakan tidak mahal.

Mingguan : Dalam soal berjimat ini ada cadangan supaya projek mega diberhentikan?

DR. AMIR HUSSIN: Tidak boleh juga kerana kita harus menjamin pekerjaan kepada rakyat dan memastikan keluaran dalam negara terus meningkat. Apa yang perlu kita fahami untuk mempertahankan nilai ringgit bukan satu kerja yang mudah.

Ketika Tun Dr.Mahathir Mohamad dulu keadaan berbeza kerana ringgit ditetapkan pada kadar RM3.80 sen.

Mingguan : Maknanya mahu tidak mahu, rakyat harus menerima hakikat mengenai kenaikan harga minyak dan perlu mengubah cara hidup mereka?

DR. AMIR HUSSIN: Itu paling penting. Mereka harus menerima hakikat, apabila sudah berbuat demikian barulah mereka boleh membuka minda bagaimana mahu berjimat cermat.

Salah satu cara bukan dengan memotong belanja melalui pendapatan yang sedia ada.

Kita perlu berusaha untuk menambah pendapatan dengan menghala kepada pengeluaran barangan atau perkhidmatan yang boleh jual, itu pun satu penjimatan juga.

Kita selalu bercakap kalau ada RM1,000 macam mana hendak hidup dengan wang sebanyak itu sedangkan kos hidup sudah meningkat RM1,200. Kita tidak pernah pula cakap, ‘‘kalau pendapatan aku RM1,000, aku hendak tingkatkan kepada RM1,200.’’

Oleh itu,kita tidak harus memikirkan untuk memotong kos hidup sahaja, sebaliknya kita juga harus fikirkan bagaimana untuk menambah pendapatan. Contohnya, kalau dulu buat satu kerja sekarang buat dua kerja.

Mingguan : Bagaimanapun dalam usaha untuk menambah pendapatan ini, kerajaan perlu mengawal beberapa perkara antaranya sewaan kedai. Kalau sewaan kedai terlalu mahal ia mewujudkan inflasi.

DR AMIR HUSSIN : Kenapakah kedai yang sepatutnya disewa pada harga RM1,000 tetapi disewa pada kadar RM2,000 sebulan? Apakah bayaran kepada bank meningkat kerana kenaikan harga minyak?

Jawapannya tidak, sebaliknya pemilik kedai mengambil kesempatan.

Apabila itu berlaku segala barang yang dijual di kedai yang disewa mahal itu akan naik harganya. Kerajaan juga harus pantau harga jualan oleh penjaja. Kita memang mahu penjaja untung tetapi janganlah berlipat ganda.

Contohnya, kalau makan di hotel, mi goreng harganya RM2.50 tetapi tak kanlah harga yang sama turut dikenakan kalau kita makan di warung-warung tepi jalan?

Oleh itu kerajaan sepatutnya bukan sekadar mengenakan syarat agar peniaga runcit mempamerkan harga sebaliknya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna juga perlu membuat kajian di peringkat penjaja-penjaja kecil.

Kementerian itu tidak seharusnya hanya tahu menangkap penjaja ingkar sahaja sebaliknya mereka perlu membuat kajian bagi menentukan kos seseorang penjaja.

Selain itu dalam soal berjimat juga, syarikat-syarikat terutamanya GLC harus memastikan setiap pekerjanya melakukan kerja setimpal dengan gaji mereka.

Sekarang ini terdapat ramai Ketua Pegawai Eksekutif GLC dibayar gaji berpuluh ribu ringgit dan pekerja mereka pula menerima bonus lapan bulan gaji.

Saya ada bukti mengenai perkara ini.

Ada beberapa syarikat GLC terlibat. Mereka dakwa mengalami kerugian tetapi bonus bayar lapan bulan sedangkan kakitangan kerajaan pun hanya menerima setengah bulan bonus.

Dalam kata lain, dalam menghadapi kenaikan harga minyak ini, kita mahu semua rakyat di negara ini ‘hidup’. Oleh itu kita harus sama-sama berkorban.

Mingguan : Bagaimana hendak menerap budaya sanggup berkorban dalam keadaan sekarang ini?

DR. AMIR HUSSIN: Kita harus ada sikap kenegaraan, nasionalisme dan identiti. Cuba kita kaji, dalam soal kenaikan harga minyak ini kenapa rakyat Singapura tidak mengeluh, malah mereka beranggapan apapun berlaku, ‘‘saya rakyat Singapura.’’.

Semangat inilah yang tidak ada di kalangan sebahagian rakyat negara ini. Jadi salah satu daripada tugas pembangkang ia mewujudkan sentimen tersebut. Kalau mereka membangkang dengan tujuan untuk menjahanamkan ekonomi Malaysia, itu salah.

Malah mereka perlu ingat kalau tersalah langkah mereka boleh didakwa menjadi petualang negara.

Jangan keterlaluan dalam isu minyak ini bagi mempengaruhi rakyat. Sepatutnya apa yang pembangkang perlu lakukan ialah fikir bersama-sama kerajaan dan rakyat bagaimana hendak selesaikan masalah kenaikan ini dalam jangka pendek dan panjang.

Janganlah melakukan perbuatan menghasut dengan menyuruh rakyat menentang kerajaan kerana kenaikan bahan bakar itu sedangkan ia tidak akan menyelesaikan masalah.

Malaysia negara tropika, suria banyak, cuba jadikan ia tenaga. Daripada kita beri subsidi kereta lebih baik kita subsidikan penjanaan elektrik. Gunakan duit berbilion ringgit untuk meminta pihak universiti-universiti mencari alternatif tenaga.

Kita ada kelapa sawit untuk menghasilkan biodiesel. Ketika ini diesel dijual RM2.58 sen seliter supaya apabila biodiesel dijual kepada rakyat nanti ia akan dijual lebih murah sedikit.

Kalau kita letak harga diesel murah contohnya RM1.43 sen siapa hendak buat penyelidikan biodiesel.

(Dr Novandri : Terima kasih kepada pihak Utusan Malaysia kerana telah menyiarkan temuramah ini.)

FOLLOW BLOG MiM

ARTIKEL TOP MINGGU INI.